QLDB-SESSION

SendCommand

valid {
  input.Body.SessionToken == STRING
  input.Body.StartSession.LedgerName == STRING
  input.Body.StartTransaction == {}
  input.Body.EndSession == {}
  input.Body.CommitTransaction.TransactionId == STRING
  input.Body.CommitTransaction.CommitDigest == BLOB
  input.Body.AbortTransaction == {}
  input.Body.ExecuteStatement.TransactionId == STRING
  input.Body.ExecuteStatement.Statement == STRING
  input.Body.ExecuteStatement.Parameters[_].IonBinary == BLOB
  input.Body.ExecuteStatement.Parameters[_].IonText == STRING
  input.Body.FetchPage.TransactionId == STRING
  input.Body.FetchPage.NextPageToken == STRING
  input.ProviderMetadata.Account == STRING
  input.ProviderMetadata.AccessKeyId == STRING
  input.ProviderMetadata.Region == STRING
}